Happy Birthday David!

0

-Happy 18th Birthday David Archuleta! Happy Birthday also to Mackenzie Rosman and Thomas Dekker.